REGULAMIN

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

 

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED.

&1

Klienci gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

 

Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

&2

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

 

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

 

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

 

W gabinecie kosmetycznym HEAVEN MED mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy gabinetu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

 

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu.

Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

 

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

&3

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

 

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

 

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

 

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

 

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

 

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED za przeprowadzony zabieg.

 

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

 

Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

 

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

 

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

 

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

&4

Na terenie całego gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu kosmetycznego HEAVEN MED .

 

W gabinecie kosmetycznym HEAVEN MED podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

 

W gabinecie kosmetycznym obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.

 

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.

 

Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującą zabieg kosmetyczkę. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby.

 

Podczas wykonywania zabiegu manicure czy pedicure dopuszcza się jedynie możliwość odebrania połączenia telefonicznego, ale tylko za zgodą klientki czy klienta, u którego jest wykonywany zabieg. Odebrane połączenie powinno trwać możliwie jak najkrócej, tylko w celu udzielenia niezbędnej informacji lub powiadomienia osoby dzwoniącej o późniejszym wykonaniu połączenia do osoby dzwoniącej, już po zakończeniu zabiegu.

&5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie.

 

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ulotkami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

 

Karnety są ważne 3, 4, 5, 6 lub 12 miesięcy zgodnie z oferta przedstawioną podczas zakupu. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Natomiast ważność karnetów zakupionych na portalach promocyjnych do terminu widniejącego na kuponie.

  

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu w cenie 30 zł/ osoba na okres 3 miesięcy lub 50 zł/ osoba na okres 6 miesięcy.

 

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu  przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu w cenie 20 zł.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail. Nieskuteczne próby nie będą uznane.

 

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

 

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie nie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

 

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

&6

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym i mailem.

 

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

 

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

 

Zwroty i uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki, chyba że była to płatność na portalu promocyjnym, wtedy płatność uzyskuje się w formie przelewu na konto przez owy portal promocyjny.

 

&7


Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.


Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest Salon Kosmetyczny HEAVEN MED , ul. Wielicka 44 LU 4, 31- 552 Kraków, mail: esteticanmed.krakow@gmail.com, FIRMA: SUNRISE CAPITAL SP. Z O.O. Plac Przymierza 2/3, 03-944 Warszawa, NIP: 113- 280- 53-04, mail: info@reclinic.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez Salon Kosmetyczny HEAVEN MED . karty z historii odbytych zabiegów (danych "wrażliwych"), wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, wiadomości w celach marketingowych, dokumentacji fotograficznej, wykorzystania wizerunku, zgoda na monitoring, wystawienia rachunku lub faktury.

Podstawa prawna zbierania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: -imię i nazwisko; -adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); -numer telefonu; -adres mailowy; - wizerunek.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych,
 •  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 •  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 •  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 •  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Państwa dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania przez Państwa z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 1. Bezwzględnie wyrażam zgodę na:
 •  założenie przez Salon Kosmetyczny HEAVEN MED. karty z historii odbytych zabiegów/ przyjmowanych leków (danych "wrażliwych"),
 •  przeglądanie karty z poprzednich zabiegów
 • dokumentacje fotograficzną,
 • na monitoring w gabinecie,
 • wystawienie rachunku lub faktury

 

 1. Względnie wyrażam zgodę na:
 • wysyłanie wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie,
 • wysyłanie wiadomości o ofertach promocyjnych
 • wykorzystanie wizerunku na portalach społecznościowych w celu reklamowania mojej usługi,

 

Pieczęć gabinetu                                            Data i czytelny podpis klienta